MANIFEST PEL DRETS DELS IMMIGRANTS

divendres 6 d'octubre de 2006

Els sotasignats, TENINT EN COMPTE

1.Que "Amb l’excusa de combatre la immigració clandestina, els governs estan adoptant polítiques repressives i expandeixen cada vegada més les fronteres de les nacions enriquides mitjançant centres de detenció, desallotjaments, expulsions, i selecció de la mà d’obra." (Extracte de la Crida sobre migració del Fòrum Social Mundial Policèntric de Bamako/Mali de gener de 2006). 2.Que La frontera sud d’Europa no és precisament la que més immigració suporta en la UE i no obstant això, reflecteix bastant bé la tragèdia que diàriament suporta la població migrant que ve a viure i a treballar a l’Estat Espanyol. 3.Que el reforç de mesures repressives en la frontera sud no només no va a acabar amb el problema de les migracions des d’Àfrica sinó que més aviat el que va a fer és produir més mort i més sofriment del que ja s’està produint. Però això no va a aturar als migrants que fugen de la barbàrie i la misèria que s’ha enquistat en tot Àfrica i on precisament la UE, pels seus interessos geoestratègics, comercials i fins i tot empresarials, té una responsabilitat evident tant com organització política com econòmica (transnacionals). 4.Que no s’estan adoptant les mesures encaminades a corregir el desequilibri econòmic i social que existeix entre el nord ric i el sud extremadament empobrit. Ens separen només 14 km del continent més pobre del planeta. I no és sostenible una diferència de renda i social tan alta. El problema de les migracions se solucionarà quan la gent no tingui que fugir, quan els desequilibris entre el nord ric i el sud extremadament empobrit, es corregeixi. 5.Que sindicats, partits polítics d’esquerra, ONGs i associacions antirracistes de tot l’estat espanyol, estem en contra de l’augment d’aquestes mesures repressives que, com hem dit anteriorment, tan sols van a servir per a augmentar el sofriment i la desesperació dels nostres veïns propers del sud. 6.Que els Centres d’Internament, la persecució en frontera, les expulsions i altres mesures repressives són una negació de clars drets humans de les persones migrants (dret a la lliure circulació, dret a l’asil, dret a residir en el territori de qualsevol Estat, etc.). 7.Que a hores d’ara hi ha en tot el territori de l’Estat espanyol mes d’UN MILIÓ CINC-CENTES MIL persones sense status legal, perseguits policialment, condemnats a viure en condicions infrahumanes, i obligats a vendre la seva força de treball en condicions de sobre-explotació, servitud i total inseguretat, sense que se’ls reconeguin els seus inalienables drets que com éssers humans tenen i que l’Estat espanyol està obligat, no solament a reconèixer, sinó a protegir i garantir, com el dret d’asil, el de lliure circulació i residència o el dret al treball, entre d’altres. 8.Que les treballadores del servei domèstic estan sent sotmeses a veritables condicions de servitud, doncs se’ls estan desconeixent drets laborals bàsics(com el dret a cobrar atur), sotmetent a jornades esgotadores de 14 i més hores, a fer oficis no pactats, a canvis arbitraris en l’horari de treball, etc..

MANIFESTAM

1.Que protegim i fem les nostres les demandes contingudes en el Manifest Internacional pels Drets dels Migrants que està sent signat a nivell internacional, a saber: Per una regularització incondicional a escala europea i la consecució d’igualtat de drets per a tots/es els/les immigrants. Pel tancament de tots els centres de detenció a Europa i en tot el món. Pel cessament de totes les deportacions i del procés de externalizació de les fronteres. Per la separació entre els permisos de residència i els contractes de treball i contra la "precarietat". 2.Que exigim al govern de torn que es facin polítiques serioses i responsables per a la solució dels desequilibris econòmics i socials en els països del sud i empobrits de tot el món. 3.Que denunciem la lliure circulació de mercaderies i capitals, mentre es nega o es restringeix la lliure circulació de les persones. 4.Que denunciem l’abandó al que s’han vist sotmesos els serveis públics i la Seguretat Social no solament usats pels immigrants, sinó per tots els ciutadans/anes . 5.Per a exigir el compliment de tots els Convenis Internacionals de protecció dels Drets Humans (drets civils, polítics, socials, econòmics i culturals, dret a l’asil i el refugi, etc.). 6.Per a exigir el dret dels migrants a una vida digna en els països d’acollida i el respecte a tots els seus drets socials i laborals. 7.Per a demanar-li a l’Estat espanyol que subscrigui la Convenció Internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors migratoris i dels seus familiars. 8.Pel reconeixement de plens drets (salarials, socials i prestacionals) a les treballadors del servei domèstic sense cap condició desfavorable. 9.Que exigim la derogació de la Llei d’Estrangeria. 10.L’exigència a l’Estat espanyol de reconèixer i garantir al dret d’asil a tota persona que, “a causa de fundats temors de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a determinat grup social o opinions polítiques, es trobi fora del país de la seva nacionalitat i no pugui o, a causa d’aquests temors, no vulgui acollir-se a la protecció de tal país; o que, mancant de nacionalitat i trobant-se, a conseqüència de tals esdeveniments, fora del país on abans tingués la seva residència habitual, no pugui o, a causa d’aquests temors, no vulgui regressar a ell”(Convenció de Ginebra), ho hagi sol·licitat.

Illes Balears, 7 d’octubre de 2006.

Acción Civil, Agrupación Marroquí, Alternativa-EU-Verds, Asoc. Amigos de Mali a les Illes Balears, Asoc. Argelinos en Baleares, Asoc. Boliviana en Mallorca “Aso-Bol-Pal-Ma”, Asoc. Ciutadans Marroquins, Asoc. Colombiana Unida en Baleares, Asoc. Inmigr. de Guinea Conacry, Asoc. Inmigr. Marroquís, Asoc. Inmigr. Senegaleses Yapoo, Asoc. Peruana en Baleares, Asoc. de Uruguayos en Baleares, ATTAC Mallorca, Candela Projectes Solidaris, CGT-Balears, Dones de Negre, Fòrum Ciutadà, Fundació Deixalles, Libre Asociación de Inmigrantes de Ghana, Movimiento Argentino en Baleares, STEI-i.