1 DE MAIG. DIA DEL TREBALL

MANIFESTACIÓ ANTICAPITALISTA

11:30 Plaça d’Espanya de Palma
dimecres 27 d'abril de 2016

1er de Maig:

Al carrer a reconquerir Llibertats i Drets

CGT

Aquest 1r de maig és el quart aniversari de la mort i segrest dels Drets Laborals i Socials, que el govern i la Troica ens van imposar per mitjà de les seves lleis lliberticides: La Reforma Laboral, la Llei Mordassa i el Codi Penal.

Tremendes agressions laborals que han suposat la devaluació de totes les rendes salarials, robant a les classes assalariades més de 8 punts de tota la riquesa produïda, per lliurar-la directament a l’oligarquia i l’empresariat, augmentant així, fins a límits insuportables, l’explotació de la majoria social.

Són Drets que han expropiat a les persones treballadores, imposant la "flexibilitat" a les empreses, on les condicions de treball, és a dir: jornades, funcions, salaris, vacances, mobilitat i disponibilitat, etc ..., són administrades i decidides unilateralment pel capital, provocant que els costos laborals disminueixin significativament, especialment l’acomiadament. A més de la brutalitat que suposa acomiadar sense cap causa, es beneficien amb una indecent rebaixa de les indemnitzacions.

Han suprimit la llibertat sindical i inutilitzat la de Negociació Col·lectiva, lliurant a l’empresariat la facultat de negar la defensa col·lectiva de la classe treballadora i la capacitat de reprimir, de manera totalitària, la dissidència i la Vaga.

Han condemnat a tota una generació (o més d’una) de joves a l’atur, prop del 50%, alhora que ens obliga a treballar fins als 67 anys, per poder tenir una pensió contributiva, la qual també està en dubte.

Sobre les persones pensionistes actuals (9,2 milions), s’han aplicat autèntiques polítiques d’expropiació, bé congelándolas o bé incrementant-les en un miserable 0,25%. Per als i les pensionistes futures, una retallada d’entre un 5% i un 15%, gràcies a les diferents lleis elaborades pels dos governs (PP i PSOE) i els seus col·laboradors, és a dir, els sindicats del règim.

Han posat en risc tot el Sistema Públic de Pensions, per mitjà d’abaratir els salaris (11,3 milions de persones assalariades no arriben als 700 € mensuals), alhora que s’exonera de pagament a les empreses de les seves cotitzacions socials fins dels 500 €, i se’ls fixa tarifes planes de 100 €. També se’ls eximeix de pagar cotitzacions fins al 70% en gran part dels contractes "escombraries" (formació, aprenentatge, etc.).

Uns governs i altres, amb el suport dels seus partits, han ancorat a la "Constitució del Règim", la regla sagrada del Dèficit, on els estats i els seus governs assumeixen les Deutes de financers, banquers i grans empresaris amb els diners públics, garantint sempre i en qualsevol circumstància el pagament d’aquestes Deutes, per sobre dels drets socials de tots i totes, com ara l’Educació, la Sanitat, les Cures, les pensions, etc ...

La llibertat d’expressió, de Manifestació, de Vaga i de Dissidència, han estat liquidades amb el cop d’estat que suposen les lleis imposades de reforma del Codi Penal, la Llei Mordassa i la Llei Antiyihadista.

Milers de persones: sindicalistes, desnonades i expulsades dels seus habitatges, activistes de les diverses marees en defensa del que és públic, persones de baix, honestes, lluitadores, etc ..., es troben encausades, condemnades o empresonades pel fet de defensar els seus condicions laborals, els seus llocs de treball, els seus habitatges, la seva llibertat d’expressió ..., els seus drets socials en definitiva, miserablement arrabassats.

No obstant això, els poderosos (empresaris, financers, banquers) i els que actuen com a sicaris al seu servei (polítics), que porten anys i anys apalancats en un sistema corrupte i criminal, són impunes i es riuen de nosaltres i nosaltres negant qualsevol tipus de responsabilitat.

CGT, en aquest 1r de Maig, fa una crida a totes les persones que estan patint aquesta situació d’emergència social, d’exclusió i precarietat, de repressió policial, jurídica, laboral i econòmica, a prendre els carrers, conjuntament amb la seva classe, per reconquerir els drets i llibertats que corresponen a la col·lectivitat.

Visquen les persones que lluiten!

Visca la Classe Treballadora!

Visca el 1r de Maig!

MANIFESTACIÓ DIA 1er DE MAIG A LES 11.30 h

A LA PLAÇA D’ESPANYA

1º de Mayo:

A la calle a reconquistar Libertades y Derechos

CGT

Este 1º de mayo es el cuarto aniversario de la muerte y secuestro de los Derechos Laborales y Sociales, que el gobierno y la Troika nos impusieron por medio de sus leyes liberticidas: La Reforma Laboral, la Ley Mordaza y el Código Penal.

Tremendas agresiones laborales que han supuesto la devaluación de todas las rentas salariales, robando a las clases asalariadas más de 8 puntos de toda la riqueza producida, para entregársela directamente a la oligarquía y al empresariado, aumentando así, hasta límites insoportables, la explotación de la mayoría social.

Son Derechos que han expropiado a las personas trabajadoras, imponiendo la “flexibilidad” en las empresas, donde las condiciones de trabajo, es decir: jornadas, funciones, salarios, vacaciones, movilidad y disponibilidad, etc…, son administradas y decididas unilateralmente por el capital, provocando que los costes laborales disminuyan significativamente, en especial el despido. Además de la brutalidad que supone despedir sin ninguna causa, se benefician con una indecente rebaja de las indemnizaciones.

Han suprimido la libertad sindical e inutilizado la de Negociación Colectiva, entregando al empresariado la facultad de negar la defensa colectiva de la clase trabajadora y la capacidad de reprimir, de manera totalitaria, la disidencia y la Huelga.

Han condenado a toda una generación (o más de una) de jóvenes al paro, cerca del 50%, a la vez que se nos obliga a trabajar hasta los 67 años, para poder tener una pensión contributiva, la cual también está en duda.

Sobre las personas pensionistas actuales (9,2 millones), se han aplicado auténticas políticas de expropiación, bien congelándolas o bien incrementándolas en un mísero 0,25%. Para los y las pensionistas futuras, un recorte de entre un 5% y un 15%, gracias a las diferentes leyes elaboradas por los dos gobiernos (PP y PSOE) y sus colaboradores, es decir, los sindicatos del régimen.

Han puesto en riesgo todo el Sistema Público de Pensiones, por medio de abaratar los salarios (11,3 millones de personas asalariadas no llegan a los 700€ mensuales), a la vez que se exonera de pago a las empresas de sus cotizaciones sociales hasta los 500€, y se les fija tarifas planas de 100€. También se les exime de pagar cotizaciones hasta el 70% en gran parte de los contratos “basura” (formación, aprendizaje, etc.).

Unos gobiernos y otros, con el apoyo de sus partidos, han anclado a la “Constitución del Régimen”, la regla sagrada del Déficit, donde los estados y sus gobiernos asumen las Deudas de financieros, banqueros y grandes empresarios con el dinero público, garantizando siempre y en cualquier circunstancia el pago de dichas Deudas, por encima de los derechos sociales de todos y todas, tales como la Educación, la Sanidad, los Cuidados, las Pensiones, etc…

La libertad de Expresión, de Manifestación, de Huelga y de Disidencia, han sido liquidadas con el golpe de estado que suponen las leyes impuestas de Reforma del Código Penal, la Ley Mordaza y la Ley Antiyihadista.

Miles de personas: sindicalistas, desahuciadas y expulsadas de sus viviendas, activistas de las diversas mareas en defensa de lo público, personas de abajo, honestas, luchadoras, etc..., se encuentran encausadas, condenadas o encarceladas por el hecho de defender sus condiciones laborales, sus empleos, sus viviendas, su libertad de expresión…, sus derechos sociales en definitiva, miserablemente arrebatados.

Sin embargo, los poderosos (empresarios, financieros, banqueros) y quienes actúan como sicarios a su servicio (políticos), que llevan años y años apalancados en un sistema corrupto y criminal, son impunes y se ríen de nosotros y nosotras negando cualquier tipo de responsabilidad.

CGT, en este 1º de Mayo, hace una llamada a todas las personas que están sufriendo esta situación de emergencia social, de exclusión y precariedad, de represión policial, jurídica, laboral y económica, a tomar las calles, conjuntamente con su clase, para reconquistar los derechos y libertades que corresponden a la colectividad.

¡Vivan las personas que luchan!

¡Viva la Clase Trabajadora!

¡Viva el 1º de Mayo!

MANIFESTACION 1 DE MAYO A LAS 11.30

EN LA PLAZA DE ESPAÑA